آزمون آنلاین سنجش و مهارت در آخر بازی در شطرنج لینک- آزمون: t.me/QuizBot?start=dTxa2mvz

 

 

آزمون آنلاین سنجش مهارت در شطرنج
با موضوع آخربازی پیشرفته شاه و پیاده [E.G.K+P]

لینک مشاهده و شرکت در آزمون:


t.me/QuizBot?start=dTxa2mvz

پس از پاسخ به هر سوال علت درستی یا نادرستی همه ی گزینه ها آورده شده و از این حیث یک کلاس پیشرفته ی آخربازی محسوب می‌گردد


لازم به ذکر است منابعی که برای طراحی آزمون استفاده شده جزو منابع کلاس A جهانی هست (آثار اساتیدبزرگ دوورتسکی، کاستن مولر، هلستن و ...)